NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium könyvtára

A könyvtárról

A Bolyai Gimnázium könyvtára a NymE könyvtári hálózatának tagja. Az iskola történetével párhuzamosan a könyvtár funkciója is többször megváltozott, utoljára az 1992-ben kezdődött gimnáziumi képzéssel. Ennek megfelelően a korábban csak az általános iskolának és a kis létszámú tanári karnak a kiszolgálására létesített könyvtár is lépésváltásra kényszerült, hiszen a gimnáziumi osztályok tanulói számára is nagy számban váltak szükségessé az alapművek, és az oktatást segítő kiadványok. Nemcsak a könyvek mennyiségében mutatkozott hiány, a könyvtár alapterülete is kicsinek bizonyult. 1994-ben az 50 m2 alapterületű könyvtár – a szomszédos tanterem és a folyosó egybenyitásával – 168 m2-re bővült. Bútorokkal tagolt olvasótermet, hírlapolvasót, zenei részleget vehettek birtokba a gyerekek.
Az olvasóteremben 30 tanulót lehet kényelmesen, asztalok mellé leültetni. Ezáltal a helyben olvasáshoz, jegyzeteléshez, könyvtári órákhoz, kisebb rendezvényekhez ideális feltételek alakultak ki.
Jelenleg egy főmunkaidős és egy részmunkaidős könyvtáros látja el a feladatokat.
Állománygyarapításunk két forrásból is táplálkozik: a központi könyvtár költségvetéséből és saját forrásból. A saját intézménytől kapott financiális támogatást egészítik ki a főiskolától feldolgozottan átvett könyvtári egységek.
A könyvtárban hét számítógép – állandó Internet hozzáféréssel – segíti a tanulók információszerzését. A könyvtárosoknak három munkagép áll rendelkezésükre. A felhasználók részéről jelentkező nagy igény miatt (házi feladatok elküldése e-mail-ben információszerzés Interneten, számítógépes könyvtári katalógusok segítségével bibliográfia készítése, stb.) kénytelenek vagyunk fontossági sorrendet megállapítani a gépek használatánál.
A könyvtárban SZIKLA és ALEPH könyvtári integrált rendszer működik. Külön az olvasók rendelkezésére áll hét számítógép, és mindegyik biztosít Internet elérést.

Állomány

Könyv: 25000 kötet
Periodika (időszaki kiadványok): 72 féle
Multimédiás CD: 150 db
Hanganyag: 93 db
Videokazetta: 40 db

Éves gyarapodás:
Könyvek: 1300-1400 kötet

Könyvbeszerzésre fordított összeg: évente 2,5 millió Ft
Éves könyvkölcsönzés: 9000-10000 kötet

Szabályzat

Az iskolai könyvtár működése és használata:
1. Az iskolai könyvtár legfőbb feladata, hogy a tanítás ideje alatt, valamint a tanítási órán kívül lehetővé tegye a gyűjtemény használatát. A használók jogait és kötelességeit a könyvtár használati szabályzata rögzíti.
2. Az iskolai könyvtár gyűjteményét az intézmény tanulói, tanárai, adminisztratív és technikai személyzete, valamint a főiskola oktatói és hallgatói használhatják, amennyiben a könyvtárhasználati szabályokat elfogadják és betartják.
A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.
A könyvtárhasználat módjai: 1. Helybenhasználat /olvasótermi kép/
A könyvtárostanár szakmai segítséget ad:
– az információhordozók közötti eligazodásban – az információk kezelésében
– a szellemi munka technikájának alkalmazásában
Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók: -olvasótermi, kézikönyvtári állományrész -különgyűjtemények
(folyóiratok, CD-ROM-ok, évfolyamdolgozatok)
A főiskola hallgatói csak helyben használhatják a könyvtár állományát. A helyben használható kézikönyveket a nevelőtestület tagjai, iskolánk tanulói egy-egy tanítási órára, valamint a könyvtár zárása és a másnapi nyitva tartása közötti időre kölcsönözhetik. Indokolt esetben a szaktanárok az olvasótermi példányokat 2-3 napra is elvihetik.
A nevelőtestület tagjai maximum 1 hétre kölcsönözhetik ki a folyóiratok egyes számait és a CD-ROM-okat.
2. Kölcsönzés: /kölcsönzői kép/
A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtárostanár tudtával lehet kivinni.
Dokumentumokat kikölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad.
A kölcsönözhető könyvek száma alsó tagozatban: max. 3 kötet felső tagozatban: max. 4 kötet gimnáziumi tagozatban: max. 6 kötet
Kölcsönzési határidő: 3 hét, amely egy alkalommal meghosszabbítható.
A tanév utolsó tanítási napjáig minden, tanuló által kölcsönzött könyvnek vissza kell kerülnie a könyvtárba.
A késedelmes tanulók felszólítása
I. A határidő leteltével a könyvtárostanár felszólítása
II. Az osztályfőnök szólítja fel a tanulót a tanév vége előtt.
Az iskolában tanév közben eltávozó tanulóknak a könyvtári tartozásukat rendezni kell.
A nevelőtestület számára a kölcsönzött kötetek száma nem korlátozott. A tanév végén a kölcsönzött könyveknek és egyéb dokumentumoknak vissza kell kerülniük a könyvtárba. (Lehetőség van arra, hogy új kölcsönzésként adminisztrálva a nyári szünetben is használják az iskolai könyvtár dokumentumait.)
Az elveszett vagy erősen megrongált dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal pótolni, vagy a dokumentum gyűjteményi értékét kifizetni.
A gyakorlóiskolában tanító főiskola hallgatóknak csak a szakvezető tanár kölcsönözhet egy-egy tanítási órára.
A könyvtár nyitvatartási rendje:
A könyvtár szolgáltatásai a tanítás kezdete előtt, és annak befejezése után is igénybe vehetők.
A pontos nyitvatartási rendet minden tanév elején a könyvtár bejáratánál kifüggesztjük.

Szolgáltatások

Csoportos használat /csoportkép/
A könyvtárostanár szakmai segítséget ad a szakórák, foglalkozások megtartásához.
A könyvtár egyéb szolgáltatásai: 1. Információszolgáltatás
Az iskolai könyvtáros információszolgáltatást nyújt a tanítás-tanulás folyamatában felmerült problémák megoldásához.
Felhasználjuk: – a gyűjtemény dokumentumait – az iskolai könyvtár adatbázisát – más könyvtárak adatbázisát
2. Témafigyelés
A tanulói és tanári pályamunkák elkészítéséhez a könyvtárostanár esetenként szakirodalmi témafigyelést vállal.
3. Irodalomkutatás
Az iskolai könyvtáros segítséget ad a szaktanárnak a könyvtárra épülő szaktárgyi órák előkészítésében.
4. Ajánló bibliográfiák készítése
Ajánló bibliográfiát készítünk egyes tananyagrészekhez, szakköri témákhoz tanulóknak, tanároknak egyaránt.
5. Másolatszolgáltatás /fénymásoló kép/
Árak: 1 oldal: 10 Ft
Dupla oldal: 15 Ft
Az iskolai könyvtárban lehetőség van a tanuláshoz szükséges dokumentumok lemásolására. (Tanulóknak pénzért.)
6. Letétek
Az iskolai könyvtár néhány szakteremben, alsós és napközis termekben letétet helyezett el. A megbízott nevelők az átvett dokumentumokért anyagi felelősséggel tartoznak.
7. A könyvtári szolgáltatások nyilvántartásai
– Gépi nyilvántartás
– szakórák, foglalkozások, rendezvények
A könyvtári viselkedés szabályai
– Az iskolai könyvtárban csak azok a tanulók tartózkodjanak, akik tanulni, kutatni, olvasni szeretnének.
– A könyvtárban folyó munkához feltétlenül szükséges a csend és a rend megtartása
– A könyvtárba enni-innivalót nem szabad behozni!
– Táskát, kabátot az ajtónál-a kijelölt helyen kell elhelyezkedni. – Mobiltelefont csak kikapcsolva, táskában lehet behozni!
– Az olvasónak kötelessége vigyáznia könyvekre, folyóiratokra, bútorokra. A könyvbe firkálni, a könyv lapjait kitépni nem szabad!
– A polcról levett könyveket mindig az asztalon kell hagyni!
– A könyvtári számítógépeket úgy használd, hogy a csendes tanulást, társaid munkáját ne zavard!
A tanulók a házirend részeként ismerik meg a könyvtárhasználat szabályait, és ezzel ennek betartása rájuk nézve kötelezővé válik
.

Tájékoztatás

Tájékoztatás a könyvtár állományáról:
– leíró betűrendes katalógusból, amely szerző, cím, sorozat cím szerint tartalmazza az állományban meglevő 2001 előtt megjelent dokumentumokat.
– Szirén adatbázisból
– ALEPH online katalógusból: 1992-óta tartalmazza a gyakorló iskola teljes anyagát.
Aleph keresés:
A keresés funkció lehetővé teszi rekordok megtalálását az Ön által megadott keresőkérdéssel: szavakkal vagy kifejezésekkel. A keresés változatos típusai lehetővé teszik a kifinomult hozzáférést az adatbázis rekordjaihoz.
Az egy kereséssel elérhető találatok számának felső határa 2000 rekord. Ha a találatok száma több mint 2000 rekord, módosított szűkítő kereséssel végezze el újra a keresést.
A kereső képernyők alján általános és használt típusú keresésre vonatkozó tanácsokat és szabályokat talál. Az alábbi szabályok miden keresési típusra vonatkoznak.

Az iskoláról

A szombathelyi Gyakorló Iskola az 1958-59. tanévben kezdte meg működését. Az első tanévben évfolyamonként egy-egy alsó tagozatos osztállyal, és két összevont osztállyal indult a tanítás. A működési körülményeket nagyban javította az 1968-ban átadott korszerű, nyolc tantermes gyakorló iskola, amely szinte egybeépült a Tanítóképző Intézettel. Amint a tanítóképzőből kialakult egy nagy pedagógusképző intézmény, úgy a gyakorló iskolának is tovább kellett növekednie, hogy feladatát maradéktalanul elvégezhesse.
Az 1974-es év szeptembere döntő változást hozott az iskola életében, hiszen a Derkovits városrészen nagyrészt elkészült az intézmény modern épülete, ezáltal lehetővé vált, hogy az eddig csak 1-4. osztályokkal működő gyakorló iskola kiegészüljön a felső tagozattal. A főiskola egyetemi terveivel összhangban 1992. szeptemberében az iskola beindította a 8 osztályos gimnázium első osztályát, majd 1993-ban két újabb osztály is indult. Az iskola 2001 szeptemberében indította négy osztályos gimnáziumi képzését. Így 1992-től nyolcosztályos gimnáziumként működik 6 éves kortól felmenő rendszerben.
Jelenleg két alsó tagozatos, három gimnáziumi, és egy általános iskolai osztályunk van. 1000 tanuló, 86 pedagógus használhatja az iskola uszodáját, három multimédiás szaktantermét (állandó Internet hozzáféréssel), valamint korszerű laborjait.

Lásd még: Könyvtár weblapja

Bolyai Online

Accessibility Toolbar

Honlapunk megfelelő működéséhez cookie-kat használunk.

Cookie információk